History

Year

Winner

Runner Up

2002/03

Boyne

Trinity

2001/02

Clonakilty

Midleton

2000/01

Midleton

BoyneO'B Sport
Limerick Strand Hotel
Glanbia
PG